Altek Nonwoven Inc.

Adana, Türkiye.

Mail

info@alteknonwoven.com

İletişim

+90 322 380 00 00

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

1. Genel Bilgi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı tanımıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan ALTEK YAPI MARKET SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

2. Başvuru Yöntemi

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak

Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir. Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Güzelevler mh.Girne blv.No:282/A Yüreğir-Adana

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Güzelevler mh.Girne blv.No:282/A Yüreğir-Adana

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli Elektronik İmza” ile

imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) yoluyla

altekyapimarket@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

3. Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

• Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

4. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz

 

ADI SOYADI

 

T.C. KİMLİK NO

 

ADRES

 

E-POSTA ADRESİ

 

ŞİRKETİMİZ İLE ARANIZDAKİ İLİŞKİ

        Müşteri

        İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

        Personel

        Personel Adayı

        Yer Sahibi

        Eski Çalışan

        Ziyaretçi

        Üçüncü Taraf/Şirket Çalışanı

        Diğer ………..

 

 

5. Talep Konusu

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz

No

Konu

Tercih

1

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

 

2

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

 

3

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum

 

4

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

5

Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

 Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

 Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.)

 

6

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,

Silinmesi veya

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.)

 

7

Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler şirketimizeiletilmelidir:

 Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

 Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.)

 

 

8

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.)

 

9

Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

(Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.)

 

 

10

Diğer Nedenler

 

 

 

Lütfen 6698 Sayılı Kanun kapsamındaki talebinizin detaylarını belirtiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, veri sahibinin Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibinden ücreti talep edebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuru bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

(1) Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

(2) Orantısız çaba gerektirmesi

(3) Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

(4) Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

(5) KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz.

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Elden teslim almak istiyorum.

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı

Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu,

 Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Veri Sahibinin /Vekilinin:

Adı ve Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

İletişim Bilgileri:

Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Merhaba,
size nasıl yardımcı olabiliriz?